ARCHZONE je skupina nadšencov, ktorej cieľom je skvalitnenie prostredia okolo nás. Prioritou je osveta v oblasti architektúry a jej blízkymi odvetviami u širokej verejnosti od detí až po seniorov. Snaží sa prezentovať architektúru ako prirodzenú súčasť života, ponúkať riešenia, hľadať názory ale i kriticky upozorňovať na jej chyby pomocou publikácií, kurzov, prednášok a workshopov.ARCHZONE is a group of enthusiasts whose main aim is to improve environment around us. Our priority is to share knowledge of architecture and its close branches, with the general public, from children to seniors. We try to present architecture as a natural part of our lives, offer solutions, critically highlight its mistakes but also seek opinions through publications, courses, lectures and workshops.